Home > Blue Screen > Vista Bsod Help

Vista Bsod Help

Contents

Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning. Other benefits of registering an account are subscribing to topics and forums, creating a blog, and having no ads shown anywhere on the site. Windows 8 Windows 7 Windows XP Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. have a peek here

Klicka här om du vill visa självstudiekursen om felsökningsprogrammet i Windows. – Obs! Obs! Du måste köra fullständig systemdiagnostik. 3 Om diagnostiktesterna körs utan fel kör du en fullständig filsystemkontroll från återställningskonsolen (chkdsk /f /r) för att identifiera och (möjligen) åtgärda skadade data. 4 Om Obs!

How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista

Help BleepingComputer Defend Freedom of Speech Back to top Back to Windows Crashes, BSOD, and Hangs Help and Support 0 user(s) are reading this topic 0 members, 0 guests, 0 anonymous De här stoppkoderna uppstår alltid under startprocessen. Det sätt som de här felmeddelanden visas på är ursprunget till termen blåskärmsfel eller "Blue Screen of Death". Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet.

STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER) Det här blåskärmsfelet anger att en enhetsdrivrutin – nästan alltid en grafikdrivrutin – väntar på att något (vanligen en maskinvaruåtgärd) ska hända. Are My Smarthome Devices Secure? Created by Anand Khanse. Windows Vista Blue Screen Memory Dump Fix När du felsöker det här felet åligger det dig att ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen.

I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

Disable Restart On Bsod Site Changelog Community Forum Software by IP.Board Sign In Use Facebook Use Twitter Need an account? NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.). Försök igen senare.

Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat. Blue Screen Of Death Vista Memory Dump När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat: 1 Systemet har slutfört självtest vid start (POST). 2 Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL Obs! Dina synpunkter har skickats.

Disable Restart On Bsod

Help BleepingComputer Defend Freedom of Speech Back to top #3 Lemurite Lemurite Topic Starter Members 2 posts OFFLINE Local time:02:56 AM Posted 11 July 2016 - 09:01 AM the first have a peek at these guys RSS ALL ARTICLES FEATURES ONLY TRIVIA Search How-To Geek Help Troubleshoot the Blue Screen of Death by Preventing Automatic Reboot

It's been used by hundreds, if not thousands of people. navigate here As a guest, you can browse and view the various discussions in the forums, but can not create a new topic or reply to an existing one unless you are logged I'd start with the hard drive diagnostics - as that's the most likely problem. Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats . How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista In Safe Mode

Back to top BC AdBot (Login to Remove) BleepingComputer.com Register to remove ads #2 usasma usasma Still visually handicapped (avatar is memory developed by my Dad BSOD Kernel Dump Expert If we have ever helped you in the past, please consider helping us. constant BSOD's vista Started by Lemurite , Jul 09 2016 10:09 AM Please log in to reply 3 replies to this topic #1 Lemurite Lemurite Members 2 posts OFFLINE Local Check This Out STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet.

Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard. Disable Automatic Restart On System Failure Windows 10 The screen with Hard-disk drive failure is another clue that you may be having hard drive issues. Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den.

Inaktivera alternativ för BIOS-minnet som exempelvis caching eller shadowing.

Bild 2: Felsökningsverktyget för Windows Förslag på kommando för kommandoraden i felsökningsverktyget Stoppkoden från blåskärmsmeddelandet (1000007F är samma kod som 0x7F) Det som Windows anger orsakade kraschen (atapi.sys i det här Several functions may not work. Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs. Keep Getting Blue Screen Windows Vista UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Om det är första gången som du ser detta meddelande, bör du starta om datorn.

Prova att byta grafikkort. Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Start with these free hardware diagnostics: http://www.carrona.org/hwdiag.html The first 3 tests (malware, memory, and hard drive) have options that are bootable - so if you can't get into Windows you can http://ndsman.net/blue-screen/vista-64-bsod-probably-caused.php Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil.

Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har Teknisk information: *** STOP: 0x000000ED(0x80F128D0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000) Bild 1: Exempel på blåskärmsfel Avsnitt 2: Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME) Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) De här två felen har liknande Felaktigt konfigurerad BOOT.INI (Windows Vista). Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat

Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS.